top of page

Verkoopvoorwaarden

1 | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen tussen het bedrijf dat onder de handelsnaam BLUE BERRY SOCKS actief is en bij de ECB is geregistreerd onder nummer 0670.659.384, hierna te noemen "de verkoper", en anderzijds de persoon die een aankoop doen, hierna te noemen "de klant".

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke geplaatste bestelling:

 

- of via de website https://www.blueberrysocks.be/

- ofwel in een winkel te 7780 COMINES, Rue du Faubourg, 22

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden sluiten, bij gebreke van schriftelijke aanvaarding door de verkoper, alle algemene en specifieke aankoopvoorwaarden van de koper uit.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de Klant.

 

Elke geplaatste bestelling houdt de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden in en de erkenning ervan kennis te hebben genomen van tevoren of uiterlijk bij het sluiten van het contract.

 

De klant die ter plaatse of in de winkel wil kopen, verklaart over volledige rechtsbevoegdheid te beschikken.

2 | BESTELLING

De verkoper verbindt zich ertoe om ontvangen bestellingen alleen te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van de producten.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren in geval van een bestaand geschil met de klant (in het bijzonder in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een eerdere bestelling).

3 | PRIJS & BETALING

De op de site getoonde prijzen zijn de gehanteerde prijzen exclusief verzendkosten.

 

Online betalen gebeurt uitsluitend via Bancontact. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd door de uitgevende bank. In het geval van een bevestiging van de betaling, wordt de afschrijving uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft.

 

Betalen is veilig.

4 | TITELBEHOUD CLAUSULE

De bestelde producten blijven eigendom van de verkoper zolang de betaling niet door deze laatste is ontvangen.

5 | HERROEPINGSRECHT & RUILBELEID

1. In geval van een bestelling via de website heeft de klant (in de zin van consument zoals gedefinieerd in het Wetboek van Economisch Recht) het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien dagen en kosteloos te herroepen in overeenstemming met de bepalingen van Boek VI van het Wetboek van economisch recht.

 

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het goed of het laatste goed fysiek in bezit krijgt in geval van gedeeltelijke levering.

 

De klant stemt ermee in om de producten zorgvuldig te controleren op het moment van levering alvorens een etiket te verwijderen of de originele verpakking weg te gooien. De producten dienen onbeschadigd, ongedragen en voorzien van de originele labels en verpakking te worden geretourneerd. Anders wordt het geretourneerde product als niet-conform beschouwd en wordt het artikel niet terugbetaald.

 

De klant die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, deelt het bedrijf, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, mee dat hij heeft besloten de overeenkomst te herroepen. Om dit te doen, kan de klant ofwel:

1° gebruik het modelformulier voor herroeping in bijlage 2 van boek VI van het Wetboek Economisch Recht (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/Formulaire-deretractation. pdf) en stuur het aan de verkoper per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende post;

2° een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin zij haar beslissing tot herroeping van het contract uiteenzet en deze per e-mail met ontvangstbewijs of aangetekend naar de verkoper sturen;

 

De goederen moeten uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag van de mededeling van de herroepingsverklaring aan de verkoper (7780 Comines, Rue du Faubourg, 22) worden teruggestuurd, met inbegrip van de kosten van de terugzending voor rekening van de klant.

 

In geval van een geldige herroeping zal de verkoper alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop deze kennis kreeg van de herroepingsverklaring terugbetalen. hetzelfde betaalmiddel als vooraf gekozen door de klant, tenzij uitdrukkelijk een ander betaalmiddel is overeengekomen.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om terugbetaling uit te stellen tot herstel van het product (en).  

 

2. Bij aankoop in een winkel heeft de klant het recht om, zonder opgave van redenen, het gekochte artikel om te ruilen voor een waardebon waarvan de waarde gelijk zal zijn aan die van het gekochte artikel binnen een termijn van zeven dagen na betaling .

 

De producten dienen onbeschadigd, ongedragen en voorzien van de originele labels en verpakking te worden geretourneerd. Anders wordt het geretourneerde product als niet-conform beschouwd en kan het artikel niet worden geruild.

 

De uitgegeven voucher is 1 jaar geldig vanaf de levering aan de klant, ongeacht de tijd van het jaar.

 

Deze voucher is uitsluitend geldig voor aankopen in de winkel.

6 | LEVERING VAN DE GOEDEREN

Bij het online bestellen kan de klant kiezen:

- of voor een postverzending van zijn bestelling:

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

De levering van een online bestelling gebeurt uitsluitend door Bpost en wordt verzonden naar een door de klant gekozen postpunt.

De levertijd wordt geschat op 2-5 werkdagen door Bpost na ontvangst van de betaling.

Levering is enkel mogelijk in België en Frankrijk.

- of voor een "click & collect":

De bestelling moet dan worden opgehaald in de winkel, waarvan het adres is te 7780 COMINES, Rue du Faubourg, 22.

De voorbereidingstijd van de bestelling is drie werkdagen vanaf de datum van betaling.

De klant wordt per e-mail en/of sms op de hoogte gebracht van de voorbereiding van zijn bestelling.

De bestelling blijft zes maanden beschikbaar.

Na deze periode wordt het contract beschouwd als beëindigd door schuld van de klant en wordt de bestelling opnieuw eigendom van de verkoper, zonder dat terugbetaling mogelijk is voor de klant.

 

In ieder geval wijst de verkoper alle verantwoordelijkheid af in geval van een te lange leveringstermijn als gevolg van de postdiensten (stakingen en andere gevallen van overmacht) alsook in geval van verlies van de bestelde producten.

 

In het laatste geval moet de gebruiker gebruiksaanvragen indienen bij de postdiensten.

 

Elke bestelling wordt geacht te zijn gedaan bij ontvangst van de goederen door de klant, waardoor het risico op deze laatste wordt overgedragen.

tabfr.jpg
tab.jpg

7 | WETTELIJKE GARANTIE

De klant (in de zin van de consument zoals gedefinieerd door het Wetboek van Economisch Recht) die een product in de privé-context aankoopt, geniet de wettelijke garantie zoals voorzien in de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 

Op straffe van verhindering moet elk gebrek aan overeenstemming binnen de 2 maanden per aangetekende post aan de verkoper worden gemeld.

8 | CADEAUBONNEN

De klant heeft de mogelijkheid om een voucher te kopen met een waarde van min 15 € tot max 200 €:

- hetzij op de website;

- ofwel in een winkel op 7780 Comines, Rue du Faubourg, 22

 

Een voucher is 1 jaar geldig vanaf betaling, ongeacht de tijd van het jaar.

 

Online gekochte vouchers zijn exclusief geldig voor aankopen op de website https://www.blueberryconcept.com/ terwijl vouchers die in de winkel zijn gekocht exclusief geldig zijn voor aankopen in de winkel.

9 | JURISDICTIE & TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik bevoegd.

 

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

10 | VERSCHEIDENE

De eventuele gerechtelijke vernietiging van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden.

11 | PRIVACYBELEID

Bij het bestellen worden uw persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid (https://www.blueberryconcept.com/politiques-de-confidentialités)

bottom of page